You are here

หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปวส.

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

๔.สำเนาวุฒิการศึกษา

๕.ภาพถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

๖.ใบรับรองเเพทย์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

๗.ภาพถ่ายเต็มตัวเห็นคามพิการ ไม่พิการ ขนาดโปสการ์ดจำนวนหนึ่งรูป

ระเบียบการเกี่ยวกับการสมัครนักเรียน

๑.รับสมัครทั้งชายและหญิง

๒.อายุ ๑๕ ปี ถึง อายุ ๔๕ ปี

๓.มีความรู้ขั้นต่ำตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่กำหนด

๔.พิการทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนนไหว

ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจะวันได้

๕.นักเรียนที่มีร่างการปกติทั่วไปที่ขาอโอกาส

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer )

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ที่จบด้านนี้

เติบโตได้หลายแนวทางในวงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ตลอดจนถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขานี้ให้สามารถต่อยอดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หลากหลาย

หลักสูตร

    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะของสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระบบฐานข้อมูล  

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  การวิเคราะห์ระบบงาน  การออกแบบ

และพัฒนาระบบงานเทคนิค  และการจัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณลักษณะของผู้สนใจ

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้

เพราะผู้เรียนจะต้องคิดคำนวณตัวเลขสร้างโปรแกรมต่างๆ  รู้วิธีการคำนวณสูตรทางคอมพิวเตอร์เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง

เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน  โปรแกรมเมอร์  ผู้จัดการสารสนเทศ  พนักงานบริษัท  ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.  และตอน ปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก