You are here

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมคณะนิเทศก์ ได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ

ดร. มงคล แสงอรุณ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร. ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ)และ ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมคณะนิเทศก์ ได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่: 
22/07/2019

ภาพกิจกรรมล่าสุด