You are here

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับสมัครคนพิการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๙๔ ๒๖๔ ๗๑๓๗ หรือ ๐๘๔ ๕๙๙ ๘๕๔๒ สอบประเมินความรู้และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่: 
10/04/2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด