You are here

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ 

หลักสูตรที่เปิด

๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)

๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป)

๔. หลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม/ช่างวีลแชร์

วันที่: 
22/01/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด