You are here

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการที่ไม่เคยเข้ารับการศีกษา และหลักสูตรการอบรมระยะสั้น #เรียนฟรีพร้อมที่พักและอาหาร 3 มื้อ #เรียนจบหางานให้ทำ #เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่: 
26/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด