You are here

คำขวัญและปรัชญา

คำขวัญ

ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ

 

ปรัชญา

ฟื้นฟูสรรมถภาพคนพิการ  เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม