You are here

หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน
(คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ - ๔๕ ปี)

การสมัครเรียน

►สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางออนไลน์
►หนึ่งปีเปิดรับสมัคร ๒ ครั้ง คือ ปลายเดือนมีนาคม และปลายเดือนกันยายน
►ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

หลักฐานในการสมัคร

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
๓. สำเนาวุฒิการศึกษา
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน
๕. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
๖. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นความพิการ ๑ รูป
๗. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป