You are here

หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน

คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป)