You are here

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ
มีความสุขและประสบความสำเร็จ ผู้จบการศึกษามีงานทำทุกคนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และทักษะการดำเนินชีวิตคนพิการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นรวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่จัดการให้การศึกษาและฝึกวิชาชีพให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ในระดับที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในเรื่องของคนพิการ