You are here

การสนับสนุน

  • เลี้ยงอาหาร
  • มอบทุนการศึกษา
  • มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • เครื่องช่วยความพิการ
  • รับคนพิการเข้าทำงาน
  • เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยสอน

      ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย

      เลขที่บัญชี 295-6-00370-4

      ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

      ประเภทกระแสรายวัน