You are here

ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

       ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและได้เข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของคนพิการ มอบโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคุณประโยชน์และไม่เป็นภาระของครับครัวและสังคม  

 

วันที่: 
23/05/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด