You are here

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร (ปวช.และ ปวส.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปเปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการที่ไม่เคยเข้ารับการศีกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น #เรียนฟรีพร้อมที่พักและอาหาร 3 มื้อ #เรียนจบหางานให้ทำ #เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่: 
21/02/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด