You are here

เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ข่าวดี!!!

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำหรับ #ผู้พิการที่ไม่เคยเข้ารับการศีกษา #เรียนฟรีพร้อมที่พักและอาหาร 3 มื้อ

#เรียนจบหางานให้ทำ

#เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน

#โอกาสมาแล้วรีบสมัครกันเลยค่ะ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์/โทรสาร : 042-465 645 มีอถือ : 094 264 7137, 084 599 8549

วันที่: 
17/01/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด