You are here

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

 วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงถ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - กรอกเอกสารใบสมัคร ตรวจเอกสาร ถ่ายรูป

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - ความเป็นมา และหลักสูตรการเรียนการสอน

- เรียนจบแล้วได้ความรู้อะไร มีประโยชน์อย่างไร

o๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - สอบประเมินวัดความรู้เบื้องต้น

(ประเมินความรู้ที่จะเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร)

(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เชาว์ปัญญา)

๑๒.๐๐ เป็นต้นไป – สอบสัมภาษณ์

* สอบสัมภาษณ์เสร็จเดินทางกลับบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน (ให้เตรียมสำเนามาจากบ้านให้พร้อม)

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. สำเนาวุฒิการศึกษา

๕. ใบรับรองแพทย์

๖. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

๗. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นความพิการ

******** ถ่ายเอกสารพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง **********

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-465 645

มีอถือ : 094 264 7137, 084 599 8549

วันที่: 
28/03/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

-

เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด
ตัดไม้

ตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

รายละเอียด
ประชุมกรรมการ 67

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด