You are here

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดหนองคาย

 

วันที่: 
15/06/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด