You are here

ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการอบรม (Online) ในโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย (อาชีวะพันธ์ดิจิทัล)

ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการอบรม (Online) ในโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย (อาชีวะพันธ์ดิจิทัล) โดยในโครงการแบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโค้ดดิ้งเพื่อสร้าง Application รุ่นที่ ๔ หนองคาย ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณคณาจารย์ วิทยากร และคณะผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ที่ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตลอดจนนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปขยายผลสู่นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

วันที่: 
16/06/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด