You are here

โครงการ “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพเด็กพิการนักเรียนทุน WAFCAT ”

วันที่ ๑๖ –๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ได้จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพเด็กพิการนักเรียนทุน WAFCAT ” พื่อให้นักเรียนทุนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ ได้รับการเสริมพลัง กำลังใจ ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับเกียรติจาก นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล จิตตาธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ผู้ปกครองและนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคอีสานและจังหวัดไกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ

วันที่: 
16/11/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด