You are here

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน

#คนไทยหนองคาย #วิทยาลัยฯสำหรับคนพิการ

วันที่: 
15/02/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด