You are here

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การขายสินค้าออนไลน์

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ และ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต. มีชัย อ. เมือง จ.หนองคาย

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผู้จัดโครงการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาพิการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน และที่สำคัญยิ่งคือการวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพทั้งในระหว่างเรียนหรือเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

วันที่: 
21/02/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด