You are here

ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการและแผนงบประมาณ (รุ่นที่ ๒ ปีที่ ๑) ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการและแผนงบประมาณ (รุ่นที่ ๒ ปีที่ ๑) ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) กรุงเทพมหานคร

เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการและงบประมาณ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ ๒ ปีที่ ๑) ก่อนการจัดทำสัญญาภาคีร่วมกับ กสศ. และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ตลอดทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่: 
25/03/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด