You are here

คุณพ่อไก่ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล พร้อมด้วยมารเซอร์มารี เวียนเนย์ วิงวอน อุปพงษ์ มาเซอร์โรแมน วนิดา แก้วมีค่า และคณะ มามอบถุงปันสุขให้กับครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ คุณพ่อไก่ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล พร้อมด้วยมารเซอร์มารี เวียนเนย์ วิงวอน อุปพงษ์ มาเซอร์โรแมน วนิดา แก้วมีค่า และคณะ มามอบถุงปันสุขให้กับครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคุณพ่อไก่ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล พร้อมด้วยมารเซอร์มารี เวียนเนย์ วิงวอน อุปพงษ์ มาเซอร์โรแมน วนิดา แก้วมีค่า และคณะ เป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรักความเมตตาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการมาโดยตลอด ขอพระเจ้าทรงประทานพรให้คุณพ่อมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์สืบไป

วันที่: 
27/09/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด