You are here

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระครูอุดรวิริยกิจ และคุณแม่จันหอม พาเห็นสอน พร้อมด้วยครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระครูอุดรวิริยกิจ และคุณแม่จันหอม พาเห็นสอน พร้อมด้วยครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของนางสาวจิตรานุช พาเห็นสอน (น้องแก้ม) นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณพระครูอุดรวิริยกิจ และคุณแม่จันหอม พาเห็นสอน พร้อมด้วยครอบครัว ที่สละเวลามามอบความสุขให้กับลูก ๆ นักเรียนนักศึกษาในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้พระครูอุดรวิริยกิจ และคุณแม่จันหอม พาเห็นสอน พร้อมด้วยครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
14/12/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด