You are here

สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๑๕๖๔ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภททีม ในการประกวดวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ “แค่คิดก็ผิดแล้ว” ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ดังนี้ นายชาลี บุญอินทร์ นายสุกฤษ ชินบุตร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ นายอมรินทร์ ศรีมงคล นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ และนายศรวุฒิ กวิกุล นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดยมีคุณครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอสำหรับส่งเข้าประกวด จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณครูอานันทภัทร์ พิศคำ และคุณครูสังวาล นนทะบูรณ์

ขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลหรือนักเรียนนักศึกษาอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนจัดโครงการดี ๆ นี้ขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ และเสริมสร้างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตให้เกิดกับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง ตลอดจนแสดงความสามารถอย่างเต็มกำลังศักยภาพ

ขอขอบพระคุณ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะครู บุคลากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การชี้แนะและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอสำหรับการส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว

#ประกวดคลิปวิดีโอ #ส่งเสริมความซื่อสัตย์ #CGFund #สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม #มูลนิธิยุวพัฒน์ #ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

#หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง #แค่คิดก็ผิดแล้ว

วันที่: 
04/01/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด