You are here

คุณสาลินี คุวานันท์ ประธานมูลนิธิคุวานันท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

คุณสาลินี คุวานันท์ ประธานมูลนิธิคุวานันท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน ๒ คน คนละ ๗,๐๐๐ บาท ผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นายทากาชิ ศรีจำนงค์ นักศึกษาระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ และนายวรายุส บุพวาส นักเรียนระดับตรียมประกาศนีบัตรวิชาชีพ โดยมีนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทนาลัยฯ และคุณครูเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

ขอกราบขอบพระคุณคุณสาลินี คุวานันท์ พร้อมทั้งผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาผู้พิการ ตลอดจนมอบความรักความเมตตาให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาโดยตลอด

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คุณลัดดา ศรีจะบก พร้อมคณะและครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
07/01/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด