You are here

กิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
12/02/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด