You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จำนวน ๖ เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน ๓ เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน ๒ เหรียญ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ดังนี้

๑. นายทากาชิ ศรีจำนงค์ / ๑๐๐ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

๒. นายเอกฉัตร พิมพ์โยธา / ๙๖ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

๓. นายปรเมศวร์ คำภักดี / ๙๖ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

๔. นายอภิชาติ อินแสง / ๙๕ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการสร้างเว็บไซต์

๕. นายสราวุธ เตรัมย์ / ๙๐ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (ปวส.)

๖. นายพนากร ลาผม / ๙๐ คะแนน / เหรียญทอง / รายการแข่งขัน ทักษะการสร้างเว็บไซต์

๗. นายพรปาฏิหาริย์ / ๘๕ คะแนน / เหรียญเงิน / รายการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปวช.)

๘. นางสาวศิริทิพย์ แก้วดี / ๘๒.๓ คะแนน / เหรียญเงิน / รายการแข่งขัน ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์

๙. นายไชยวัฒน์ วรชัย / ๘๐ คะแนน / เหรียญเงิน / รายการแช่งขัน ทักษะระบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๑๐. นางสาวสกุณา เงินดอน / ๗๒ คะแนน / เหรียญทองแดง / รายการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปวส.)

๑๑. นายสุกฤษฏ์ ชิณบุตร / ๗๒ คะแนน / เหรียญทองแดง / รายการแข่งขัน ทักษะโปรแกรมกราฟิก

#การแข่งขันทักษะวิชาชีพ #การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ #สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

วันที่: 
16/02/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด