You are here

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคุณครูเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และข้อคิดในการก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

#พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่: 
18/03/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด