You are here

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคุณครูเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และข้อคิดในการก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

#พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่: 
18/03/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด