You are here

คุณเตือน พร้อมครอบครัว จากร้านใต้ฟ้าการแว่น นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มามอบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ

คุณเตือน พร้อมครอบครัว จากร้านใต้ฟ้าการแว่น นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ได้แก่ นำ้ดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค นำ้มันพืช จำนวน ๑๐ ขวด นำ้ปลา จำนวน ๑๐ ขวด ข้าวสาร จำนวน ๑๙ กระสอบ ๕ ถุง สบู่ จำนวน ๑๐ แพ็ค และผงซักฟอก จำนวน ๔ แพ็ค มามอบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

#ร้านใต้ฟ้าการแว่นหน้าตลาดวัดโพธิ์ชัย #หนองคาย

วันที่: 
05/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด