You are here

คุณเตือน พร้อมครอบครัว จากร้านใต้ฟ้าการแว่น นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มามอบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ

คุณเตือน พร้อมครอบครัว จากร้านใต้ฟ้าการแว่น นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ได้แก่ นำ้ดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค นำ้มันพืช จำนวน ๑๐ ขวด นำ้ปลา จำนวน ๑๐ ขวด ข้าวสาร จำนวน ๑๙ กระสอบ ๕ ถุง สบู่ จำนวน ๑๐ แพ็ค และผงซักฟอก จำนวน ๔ แพ็ค มามอบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

#ร้านใต้ฟ้าการแว่นหน้าตลาดวัดโพธิ์ชัย #หนองคาย

วันที่: 
05/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด