You are here

พิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจ อันเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ โดยมี บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ และบาทหลวงเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์ พร้อมคณะเดินทางมาร่วมพิธีด้วย

ในพิธีการประกอบด้วยการแสดงชุด “กตเวทิตา บูชาครู” เพื่อเป็นเกียรติและต้อนรับคณะประธานในพิธี ตามด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำบูชาครู คำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู พร้อมร่วมกันร้องเพลง”พระคุณที่สาม” พิธีเจิมหนังสือ พิธีเสกด้ายสายสิญจน์ พิธีมอบเสื้อให้แก่นักเรียนนักศึกษา พิธีผูกข้อมือรับศิษย์ ลำดับสุดท้ายประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีการไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
09/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด