You are here

พิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจ อันเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ โดยมี บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ และบาทหลวงเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์ พร้อมคณะเดินทางมาร่วมพิธีด้วย

ในพิธีการประกอบด้วยการแสดงชุด “กตเวทิตา บูชาครู” เพื่อเป็นเกียรติและต้อนรับคณะประธานในพิธี ตามด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำบูชาครู คำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู พร้อมร่วมกันร้องเพลง”พระคุณที่สาม” พิธีเจิมหนังสือ พิธีเสกด้ายสายสิญจน์ พิธีมอบเสื้อให้แก่นักเรียนนักศึกษา พิธีผูกข้อมือรับศิษย์ ลำดับสุดท้ายประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีการไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
09/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด