You are here

ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับและรับการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากคณะกรรมการ

วันที่: 
04/07/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด