You are here

วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญอัลฟอลโซ

วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญอัลฟอลโซ ประจำปี (ภายใน) และฉลองนักบุญอัลฟอนโซ เด ลิโกวรี ผู้สถาปนาคณะพระมหาไถ่

วันที่: 
07/08/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด