You are here

ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนงคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสรุปผลและรายงานผลการประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีะร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการกิจกรรม และนายเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ

วันที่: 
04/10/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด