You are here

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อทำบุญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

 โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี ตลอดจนขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญมอบความรักความเมตตาให้แก่ลูก ๆ นักเรียนนักศึกษาคนพิการในวันนี้ ขอพระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี จงเจริญในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ญาติมิตรทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์สืบไป

วันที่: 
15/01/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

รายละเอียด

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

รายละเอียด