You are here

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะ และร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สำนหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

วันที่: 
27/01/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

รายละเอียด

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

รายละเอียด