You are here

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่นำข้าวสารหอมมะลิ หวดนึ่งข้าว ไข่เค็ม เสื้อเชิ้ต และหน้ากากอนามัย มามอบให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ครูเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนในการมอบแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

วันที่: 
07/02/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

รายละเอียด

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

รายละเอียด