You are here

ขอขอบพระคุณ ดร.นารา กิตติเมธีกุล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร สละเวลาเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออมเงิน

ขอขอบพระคุณ ดร.นารา กิตติเมธีกุล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร สละเวลาเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออมเงิน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้

วันที่: 
13/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

รายละเอียด

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

รายละเอียด