You are here

เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิซาการประกอบแบตเตอรี่

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิซาการประกอบแบตเตอรี่ จำนวน ๓๖ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่: 
28/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

รายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด