You are here

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายยงยุทธ สุทธิชาติ

วันที่: 
09/08/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด