You are here

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก

ครูอานันทภัทร์ พิศคำ พร้อมด้วยนายสราวุธ เตรัมย์ นำตัวแทนนักเรียน นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๒ และนายอภิชาต อินแสง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก ในโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่: 
15/11/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด