You are here

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมทั้งคณาจารย์และนักวิจัยโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
17/11/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

รายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด