You are here

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมทั้งคณาจารย์และนักวิจัยโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
17/11/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รายละเอียด