You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี...

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด...

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมอบความสุขให้กับน้อง...

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมคณะ...

ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คุณพ่อตึ๋ง (บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินทร์รักษฺ์) ที่มอบคำอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญแก่น้อง ๆ...

ขอขอบพระคุณ คุณกัญญารัตน์ ลักษมีวาสิน (พี่ส้ม) พร้อมครอบครัว ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญแก่น้อง ๆ

ขอขอบพระคุณ ร้านต้อยอาหารทะเล จังหวัดหนองคาย ที่มอบวัตถุดิบอาหารทะเล...

ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ...

คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

ขอขอบพระคุณ คุณกอบกิจ ครุวรรณ พร้อมครอบครัว ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ (อ.ตั๋น) ที่ได้มอบเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟนสำหรับการประชุม...