You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการการสร้างนักออกแบบในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

คณะชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี...

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ Mr.Hiroshi ueno และ Mr.Hiro จากประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยียมชม การดำเนินงานของ...

ผู้ปกครองของนายไชยวัฒน์ วรชัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมครอบครัว...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันครบรอบการจากไป ปีที่ 16 ของคุณพ่อเรย์ หรือ บาทหลวงเรย์มอน อัลลีน เบรนนัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลเงินอุดหนุน...

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย นำเสนอโครงงานคุณธรรม ณ...

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ท่านอาจารย์วิยดา วัฒนาเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ...

ได้มีการจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว...

เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...

วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และท่านรองฯ สมรักษ์ พระสลัก...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และครอบครัว...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562