You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย...

ขอขอบพระคุณ ดร.นารา กิตติเมธีกุล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร...

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

คุณมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ

โมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนักพัทยา สโมสรไลออนส์สมศักดิ์ - คุณสุนีย์ นาคสนธิ์ สโมสรไลออนส์ สัตหีบ...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย...

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมการแสดงในงานคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย

คุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ...

พิธีถวายมิสซา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่