You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

กีฬา

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่่ หนองคายเดินทางไปศึกษดูงาน

เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

ร่วมกิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา

การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา