You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

รายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

นายมิตรภาพ คำอันทุน และนางสาววานิสา จิตรปัญญา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24-26 เม.ย.62 ณ ศูนย์ประชุม...

คณะครูจาก รร.มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง และ รร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณพ่อเปรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ

คณะครูจาก รร.มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง และ รร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณพ่อเปรม...

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิก

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิก

 เก็บตกงานกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปี 2561

เก็บตกงานกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปี 2561

 วิทยาลัยเทคโนโนยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการนิเทศก์โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโนยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการนิเทศก์โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เที่ยวชมงานปราบฮ่อ หนองคาย ประจำปี 2562

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เที่ยวชมงานปราบฮ่อ หนองคาย ประจำปี 2562

คณะวิทยากรจาก Central Group, มยส. , ศสพ. จัดอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรและนักเรียนแกนนำ ของวิทยาลัยฯลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม

คณะวิทยากรจาก Central Group, มยส. , ศสพ. จัดอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา...

กีฬา

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่่ หนองคายเดินทางไปศึกษดูงาน

เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

ร่วมกิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา

การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา