You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้ารับการอบรมในโครงการ...

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

วันเสาร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

นักเรียนนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และลงสวนเกษตร...

ขอขอบพระคุณคุณพ่อทวี สุวรรณสิน คุณภักดี อินทรธิราช และร้านต้อย ซุปเปอร์มาเก็ต...

คุณรัชนี พรหมเด่น คุณยุพา หัวใจ และคุณพ่อทวี สุวรรณสิน พร้อมด้วยคณะสะพานบุญสายประคำรวมใจ ได้มอบยา...

บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล ได้แวะมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

คุณพงศธร เสียงเสนาะ (พี่ปู) จากชมรมฟิตเนสหนองถิ่น จังหวัดหนองคาย มอบเครื่องออกกำลังกาย

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเลขาฯ...

ครูบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์...

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตร...

ขอขอบพระคุณ คุณธีรวัฒน์ สุวรรณสิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูขนมจีนน้ำยาและไอศกรีม

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ“คนดีศรีอาชีวศึกษา”...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา...

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564