You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คุณพ่อตึ๋ง (บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินทร์รักษฺ์) ที่มอบคำอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญแก่น้อง ๆ...

ขอขอบพระคุณ คุณกัญญารัตน์ ลักษมีวาสิน (พี่ส้ม) พร้อมครอบครัว ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญแก่น้อง ๆ

ขอขอบพระคุณ ร้านต้อยอาหารทะเล จังหวัดหนองคาย ที่มอบวัตถุดิบอาหารทะเล...

ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ...

คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

ขอขอบพระคุณ คุณกอบกิจ ครุวรรณ พร้อมครอบครัว ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ (อ.ตั๋น) ที่ได้มอบเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟนสำหรับการประชุม...

อาจารย์ปรียานุช วงษ์ตาแพง (อาจารย์เอส) และคณะ ที่มองเห็นศักยภาพของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาพิการ...

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปรียานุช วงษ์ตาแพง (อาจารย์เอส) และ คุณมนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์ ที่นำข้าวสารจำนวน ๓๐...

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...

อบรมการออกแบบกราฟิกด้วยมือถือ และทักษะการหาเงินโดยไม่ใช้ทุน โดยอาจารย์ปรียานุช วงษ์ตาแพง

ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต...

คุณเก๋ ปิไชยญาณ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูคอร์นด็อกชีสเกาหลี (Ajumma)...

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันรำลึกพระคุณ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ ณ โรงเรียนโรซาดิโอวิทยา จังหวัดหนองคาย