You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

อบรมในโครงการอบรมแนะแนวอาชีพ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย...

Mr. Richard & Mrs. Ubonwan Crawford พร้อมคณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า หนองคาย...

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีบาทหลวงพีรภัทร วิจิตรวงศ์ ผู้ช่วยศูนย์ซาร์นิลลี่ เฮาส์...

สโมสรโรตารีบางรักและมูลนิธิเซนต์โยเซฟ มอบข้าวสารให้คนพิการและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...

ขอขอบพระคุณคุณนิตยาพร สนเจริญ จากโครงการ "สายประคำรวมน้ำใจ" และ คุณ Miko จากประเทศญี่ปุ่น...

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้ารับการอบรมในโครงการ...

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

วันเสาร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

นักเรียนนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และลงสวนเกษตร...

ขอขอบพระคุณคุณพ่อทวี สุวรรณสิน คุณภักดี อินทรธิราช และร้านต้อย ซุปเปอร์มาเก็ต...

คุณรัชนี พรหมเด่น คุณยุพา หัวใจ และคุณพ่อทวี สุวรรณสิน พร้อมด้วยคณะสะพานบุญสายประคำรวมใจ ได้มอบยา...

บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล ได้แวะมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

คุณพงศธร เสียงเสนาะ (พี่ปู) จากชมรมฟิตเนสหนองถิ่น จังหวัดหนองคาย มอบเครื่องออกกำลังกาย

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเลขาฯ...

ครูบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์...

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตร...