You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

บริษัทโตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมปันความสุขเพื่อน้อง ณ...

สมัครสอบรับนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการและแผนงบประมาณ (รุ่นที่ ๒...

#สืบสานภูมิปัญญา #สร้างคุณค่าสู่อาชีพ จักสานเครื่องจักสานด้วยวัสดุต่าง ๆ...

รับการนิเทศก์การเรียนการสอนจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓...

ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย...

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา...

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย...

คุณพัชรา ผาณิบุศย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมคณะ...

วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา...

นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่...

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ...

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณเมตตา ทรงทันตรักษ์ (คุณครูเล็ก) พร้อมครอบครัวและดีเจน้ำเต้า...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล (คุณพ่อไก่)...